Projekt

Meie pakutavad teenused:

  • Välisvõrgud: 10/0,4 kV alajaamad, 10 kV ja 0,4 kV õhuliinid, kaabelliinid, 0,4 kV jaotuskeskused, 0,4 kV liitumispunktid;
  • Välisvalgustus: tänavavalgustus, väljakute valgustus, pargi valgustus, fassaadi valgustus jne;
  • Hooned: korterid, eramajad, üldkasutatavad hooned, tööstus- ja tootmishooned jne.

Siia alla kuuluvad: toitekaabel, magistraalliinid, jaotuskeskused, seadmete elektritoited, valgustus, potentsiaaliühtlustus, maandus, piksekaitse;

  • Koostame teostusjoonised elektripaigaldise kohta;
  • Digitaliseerime vanad paberkandjal alusplaanid või koostame hoone alusplaanid (omavahelisel kokkuleppel).

Projekteerimistööks kasutatavad programmid:

  • Tarkvara: Windows, OpenOffice
  • Joonestus, skeemid: AutoCAD, JCad
  • Valgusarvutused: OptiWin, DIALux

Projekt koostatakse vastavalt EVS alustele. Elektripaigaldise projektdokumentatsioon valmib etapina (või etappidena) (eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt) koostöös tellijaga. Projektdokumentatsioon sisaldab sisukorda, seletuskirja, mahtude tabelit, jooniseid, skeeme ja lisa dokumente (lähteülesanne, projekteerimistingimused, kooskõlastused (valitsusüksus, Jaotusvõrk, kommunikatsioonid, trasside valdajad, maaomanikud, valgusarvutused jne).